Carousel

AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY

Vítejte na stránkách odborné knihovny značky Město s dobrou adresou. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

  • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
  • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.
  • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ...
  • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
  • Souvislosti - název je převzat ze stejnojmenného pořadu ČT, protože i na dopravu a mobilitu je třeba se dívat v souvislostech a v kontextu. Chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.
Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Webový portál Akademie městské mobility vznikl za podpory Ministerstva doprava ČR a je společným dílem partnerů značky Město s dobrou adresou, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech se zaměřením na městskou mobilitu. Mezi hlavní partnery patří organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Svaz měst a obcí ČR a Universita Palackého v Olomouci.

Chcete o AKADEMII vědět více?

Město je jeden velký organismus, musí existovat jako celek, komunikovat. K tomu je zapotřebí kvalitní a fungující sytém dopravních cest, který město nejen sjednotí, ale také umožní jeho obyvatelům plynulé a bezproblémové napojení na okolní svět. Čím větší možnosti ve výběru způsobu přepravy budou lidé mít, tím pro ně bude jejich město lepším místem pro život. Smysl má proto budovat a zkvalitňovat nejen dnes již samozřejmé silnice, je třeba také podporovat vznik a růst cyklistických stezek. Efektivně vybudované cyklostezky jednak nabídnou lidem mnohdy příjemnější variantu cestování nejen za prací, ale také městu uleví od znečištění vzniklého zplodinami motorových vozidel.

Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

Komponenta - Citáty